สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ประกาศรับสมัครนักเรียน

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 23 ธ.ค. 2562
โดย : chin

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัคร

ระดับเตรียม อนุบาล 2 ขวบ

ระดับอนุบาล ปีที่ 1-3 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 

หลักฐานการสมัคร

- สำเนาสูติบัตรนักเรียน

- สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา

- สำเนาเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

- เอกสารการย้ายของโรงเรียนเดิม