รวมประกาศ รายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ประกาศเมื่อวันที่ : 19 พ.ค. 2564
โดย : chin

การจัดการเรียนการสอนในช่วง วันที่ 1 - 11 มิถุนายน 2564

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – อนุบาลปีที่ 3

          ให้ผู้ปกครองรับใบงาน (on hand) ที่โรงเรียน ในวันที่ 1-3 มิถุนายน 2564 แล้วนำส่งในวันเปิดภาคเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3

          จัดการเรียนการสอนโดยเป็นการเรียนในลักษณะของการส่งคลิปวีดีโอ (on demand) การสอนให้นักเรียน ผู้ปกครองให้นักเรียนทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย และนำส่งในวันเปิดภาคเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ประถมศึกษาปีที่ 6

          จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (online) โดยในช่วงวันที่ 19 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2564 คุณครูประจำชั้นจะสร้างกลุ่มห้องเรียน โดยจะเป็นกลุ่มของครูผู้สอนกับนักเรียนเท่านั้น เป็นการเรียนตามความสมัครใจ จะไม่มีผลกับคะแนนใดๆทั้งสิ้น (สำหรับนักเรียนคนใดที่ไม่สามารถเรียนได้ ให้แจ้งคุณครูประจำชั้นพร้อมทั้งบอกเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้) เมื่อสร้างกลุ่มเรียบร้อยแล้ว คุณครูจะส่งตารางสอนและให้นักเรียนเรียนตามตารางสอนดังกล่าว ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายให้นำส่งในวันเปิดภาคเรียน